top of page

Dědění ze zákonaZemřel váš příbuzný bez závěti? V tom případě se dědí podle pravidel nastavených občanským zákoníkem.


Mnoho lidí odejde z tohoto světa, aniž by zanechalo závěť/dědickou smlouvu/dovětek. Často bývá důvodem pocit, že je ještě dost času a zákon vše obstará. Je pravda, že zákon ji skutečně vyřeší, ale mnohdy ne zcela podle představ pozůstalých.


Pokud zemřelý nezanechal jakékoliv pořízení pro případ smrti (např. závěť), pak přichází tzv. dědění ze zákona. V takovém případě zákon dělí dědice do tzv. dědických tříd:


  1. V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Pokud nedědí některé dítě zemřelého, pak nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti (vnoučata zemřelého);

  2. Ve druhé třídě, pokud nedědí děti zemřelého v první třídě, pak dědí manžel, rodiče zemřelého a dále ti, kteří s ním žili nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti.  Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manželovi/manželce vždy náleží nejméně polovina pozůstalosti

  3.  Ve třetí třídě, pokud nedědí manžel ani žádný z rodičů zemřelého, dědí ve třetí třídě stejným dílem sourozenci zemřelého a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Opět platí, že pokud nedědí některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

Dědických tříd je celkem 6 s tím, pokud se tedy v daném řízení neobjeví zákonný dědic ani v jedné z těchto šesti tříd, pak dědictví „propadá“ státu jako tzv. odúmrť.


Potřebujete poradit s dědictvím, pomoci s vypořádáním dědictví nebo sepsat pořízení pro případ smrti?

Comments


bottom of page