top of page

Informace pro spotřebitele

Na vztah mezi advokátem a jeho klientem se v případech, kdy klientem je fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, vztahuje úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

Na žádost klienta, který je spotřebitelem, je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

 

V případě reklamace právní služby je advokát povinen vydat klientovi, který je spotřebitelem, doklad o tom, kdy klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

 

V případě sporu mezi klientem a advokátem má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je v postavení spotřebitele, ze smluv o poskytování právních služeb, je Česká advokátní komora. Více informací o mimosoudním řešení sporů Českou advokátní komorou lze nalézt na internetových stránkách www.cak.cz.

 

Pro řešení sporu mezi advokátem a klientem se použije úprava dle zákona, resp. advokátní smírčí řád. Návrh může být podán ze strany klienta ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

bottom of page